از زمان تأسیس آن در سال 2001 ، سابقه منحصر به فردی دارد.

لوازم جانبی شستشوی میز جوشکاری

  • welding table loacting accessories

    لوازم جانبی شستشوی میز جوشکاری

     مکان یابی لوازم جانبی ایده آل برای فضاهای محدود. سطح پشتیبانی قابل تنظیم با ارتفاع بی نهایت متغیر. اندازه گیری هم ترازی با استفاده از خطوط شبکه روی میز جوشکاری سه بعدی امکان پذیر است. از طریق سوراخهای مستطیلی ثابت و بی نهایت قابل تنظیم است. ایده آل برای فضاهای محدود ترکیبی سوراخ / سوراخ مستطیل سوراخ سیستم ترکیبی / سوراخ مستطیلی ، از این رو بسیاری از گزینه های بستن بستن و محل قرارگیری سوراخ های زاویه / سوراخ مستطیل بزرگ بستن و محل قرارگیری سوراخ های زاویه / سوراخ / مستطیل